Kancelaria


pioroInformacje ogólne
Kancelaria w naszej parafii czynna jest w dni powszednie od 7.00 do 7.45 oraz w środy i piątki od 17.00 do 18.00 (okres letni) i od 16.00 do 17.00 (okres zimowy). Nieczynna jest we wszystkie uroczystości kościelne i w święta obowiązkowe zniesione przez władze państwowe (np. 8 grudnia w uroczystość Niepokalanego Poczęcia NMP).

Kancelaria jest czynna w podanych wyżej godzinach, jednak w koniecznych nagłych sprawach (np. prośba o kapłana z sakramentami świętymi do chorego, formalności związane z pogrzebem, itp.) można załatwiać poza godzinami działalności kancelarii.

W kancelarii parafialnej załatwiane są następujące sprawy:

 • realizowane są formalności przed chrztem św., bierzmowaniem, ślubem, pogrzebem,
 • wydawanie metryk czyli świadectwa chrztu św.,
 • zamawianie intencji Mszy św.,
 • przyjmowanie na wypominki,
 • zgłaszanie osób chorych do posługi sakramentalnej,
 • porady duszpasterskie.

 

Sakrament chrztu świętego
Chrzest jest najpiękniejszym i najwspanialszym darem Boga. Nazywamy go darem, łaską, namaszczeniem, oświeceniem, szatą niezniszczalności, obmyciem odradzającym, pieczęcią i wszystkim, co może być najcenniejsze. Darem – ponieważ jest udzielany tym, którzy nic nie przynoszą; łaską – ponieważ jest dawany nawet tym, którzy zawinili; chrztem – ponieważ grzech zostaje pogrzebany w wodzie; namaszczeniem – ponieważ jest święty i królewski (a królów się namaszcza); oświeceniem – ponieważ jest jaśniejącym światłem; szatą – ponieważ zakrywa nasz wstyd; obmyciem – ponieważ oczyszcza; pieczęcią – ponieważ strzeże nas i jest znakiem panowania Boga (św. Grzegorz z Nazjanzu, Orationes, 40, 3-4: PG 36, 361 C).

Wymagane dokumenty:
– akt urodzenia dziecka wydany przez Urząd Stanu Cywilnego;
– wyciąg z aktu ślubu kościelnego rodziców;
– dane o rodzicach chrzestnych (imiona, nazwiska i adresy zamieszkania);
– zaświadczenie z parafii zamieszkania rodziców chrzestnych o praktykowaniu wiary.

Rodzice i chrzestni powinni przystąpić do spowiedzi św. i przyjąć Komunię św. w intencji dziecka, dlatego otrzymują przy wpisywaniu dziecka do Księgi Chrztów kartki do spowiedzi, które wręczają kapłanowi przed spowiedzią.

 

I Spowiedź i Komunia święta
W naszej parafii do I Komunii świętej dzieci przystępują w II niedzielę maja. Mają one obowiązek nauczyć się podstawowych modlitw chrześcijańskich: Ojcze nasz, Zdrowaś Maryjo, Aniele Boży, Wierzę w Boga Ojca, Pod Twoją obronę, tajemnic Różańca św., Stacji Drogi Krzyżowej, odpowiedzi i modlitwy wiernych ze Mszy św. Ponadto muszą nauczyć się z jak najlepszym zrozumieniem następujących, podstawowych prawd religijnych: 10 przykazań Bożych, 6 prawd wiary, 5 przykazań kościelnych, 5 warunków dobrej spowiedzi, przykazania miłości Boga i bliźniego, 7 sakramentów św., 7 grzechów głównych.

Wymagane dokumenty:

 • metryka chrztu dziecka;
 • zaświadczenie o ukończeniu przygotowania do przyjęcia 1-szej spowiedzi i Komunii św.

 

Sakrament bierzmowania
Bierzmowanie udoskonala łaskę chrztu; jest ono sakramentem, który daje Ducha Świętego, aby głębiej zakorzenić nas w synostwie Bożym, ściślej wszczepić w Chrystusa, umocnić naszą więź z Kościołem, włączyć nas bardziej do jego posłania i pomóc w świadczeniu o wierze chrześcijańskiej słowem, któremu towarzyszą czyny (KKK 1316).

Wymagane dokumenty:

 • metryka chrztu;
 • zaświadczenie o uczestnictwie w katechezie szkolnej lub ostatnie świadectwo katechizacji;
 • w przypadku osób starszych – świadectwo ukończenia katechizacji szkolnej;
 • zaświadczenie o ukończeniu przygotowania do przyjęcia S. Bierzmowania.

 

Sakrament małżeństwa
w każdą środę i piątek w godz. od 16.00 do 18.00
„Przymierze małżeńskie, przez które mężczyzna i kobieta tworzą ze sobą wspólnotę całego życia, skierowaną ze swej natury na dobro małżonków oraz do zrodzenia i wychowania potomstwa, zostało między ochrzczonymi podniesione przez Chrystusa Pana do godności sakramentu” (KPK, kan. 1055, § 1).

Narzeczeni zgłaszają się na zapowiedzi przedślubne do kancelarii parafialnej na trzy miesiące przed zaplanowanym terminem zawarcia sakramentu małżeństwa w parafii stałego miejsca zamieszkania narzeczonej lub narzeczonego.

W czasie I spotkania narzeczeni przedstawiają:

 • aktualne metryki chrztu wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące wstecz;
 • świadectwa nauki religii klasy 8 szkoły podstawowej (lub z 6 klasy szkoły podstawowej), z III klasy gimnazjum i z ostatniej klasy szkoły średniej lub zawodowej;
 • zaświadczenia o udziale w katechizacji przedmałżeńskiej – w kursie przedmałżeńskim;
 • strona owdowiała świadectwo zgonu współmałżonka z parafii miejsca pogrzebu;
 • dowody osobiste;
 • strona która otrzymała wyrok Sądu Biskupiego stwierdzającego nieważność zawartego małżeństwa – tenże dokument;
 • zaświadczenie o uczestnictwie w dniu skupienia dla narzeczonych.

O pozostałych dokumentach koniecznych do zawarcia sakramentu małżeństwa narzeczeni zostaną poinformowani w czasie przeprowadzania protokołu przedślubnego. Dokładne informacje dotyczące katechez przedmałżeńskich są podawane w informacjach duszpasterskich. Katecheza taka odbywa się w wyznaczonych parafiach naszego miasta, w poszczególnych miesiącach – przez cały rok.

Narzeczeni otrzymują kartki do spowiedzi przedślubnej. Zaleca się, aby I spowiedź przedślubna była spowiedzią generalną z całego życia. Do obu spowiedzi, podobnie i do następnych należy przygotować się z książeczki lub modlitewników, w których znajduje się szczegółowy rachunek sumienia dla osób dorosłych.

Świadkami ślubu powinny być osoby wierzące i praktykujące. One również powinny przystąpić do spowiedzi i Komunii św. ofiarowanej w intencji nowożeńców.

 

Sakrament chorych
Osoby chore lub starsze, które nie mogą wychodzić z domu, mogą przystępować do spowiedzi i przyjąć Komunię św. w swoim domu.

Należy zgłosić w kancelarii taką osobę podać jej nazwisko i imię oraz adres i zadeklarować, czy ma to być wizyta jednorazowa, czy stała (raz w miesiącu).

Sakramentu namaszczenia chorych udziela się osobom chorym, udającym się na operację, będącym w podeszłym wieku, a także w ostatniej godzinie życia. Tak jak pozostałe sakramenty tak i sakrament namaszczenia przeznaczony jest wyłącznie dla żyjących.

Na czas udzielania sakramentu chorych: spowiedzi, Komunii św. i namaszczenia olejami św. w mieszkaniu chorego koniecznie należy przygotować:

 • stół lub ławę, nakryć białym obrusem;
 • postawić na nim krzyż, jedną lub dwie świeczki;
 • naczynie z wodą świeconą i kropidło;
 • szklankę letniej, przegotowanej wody jeśli chory ma problemy z przełykaniem;
 • watę i spodek.

 

Pogrzeb
„Ja jestem zmartwychwstaniem i życiem. Kto we Mnie wierzy, choćby i umarł żyć będzie”
(J 11, 25b).

Jeżeli z jakiegoś powodu pogrzeb parafianina odbędzie się poza naszą parafią, rodzina zmarłego powinna zgłosić się z prośbą do kancelarii parafialnej o pisemną zgodę, pozwolenie na pogrzeb w innej parafii. Podobnie, gdy ktoś z poza naszej parafii prosi o ostatnią posługę w naszej parafii prosimy o przedstawienie pisemnej zgody ks. proboszcza z parafii, w której zmarły mieszkał.

Wymagane dokumenty:

 • akt zgonu;
 • zaświadczenie o udzieleniu sakramentu chorych i wiatyku (Komunii świętej), jeśli zgon nastąpił poza parafia lub w szpitalu (wystawia je kapelan szpitala);
 • zgoda własnej parafii, jeśli pogrzeb odbywa się na terenie innej parafii.